Tietosuojaseloste

1.  Rekisterinpitäjä
Arho Foods Oy
Y-tunnus: 1754730-1
Aleksis Kiven katu 17, 00510 Helsinki
p. 09 4319 0060

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Outi Kokkonen
Aleksis Kiven katu 17, 00510 Helsinki
p. 09 4319 0060
myynti@arho.fi

3 Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavana Arho Foods Oy:ssä toimii Outi Kokkonen.

4 Rekisterin nimi
Arho Foods Oy:n asiakasrekisteri ja rekisteri potentiaalisista asiakkaista.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.
  • Henkilötietoja voidaan kerätä myös asiakkaan suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätyt yhteystiedot tai lomakkeilla, joissa asiakas antaa suostumuksensa markkinointiin).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja kerätään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen (asiakassuhteen ylläpito, tuotteista tai palveluista tiedottaminen sekä sopimuksen täytäntöön panemiseen ja laskutukseen liittyvät asiat).
  • Palveluistamme kertominen suostumuksen antaneille (mainonnan kohdistaminen sekä tuotteista, palveluista ja tapahtumista tiedottaminen).

6 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Arho Foods Oy:n asiakkaiden tietoja, joita ovat yrityksen tai yksityishenkilön nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, laskutustiedot ja toimitusehdot ja -tavat. Asiakastiedot pitävät sisällään myös tiedot ostetuista tuotteista/palveluista.
Rekisteri potentiaalisista asiakkaista voi sisältää suostumuksen antaneista seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

7 Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta.

Keräämme tietoa myös Google Analytics -palvelulla verkkosivustomme käyttöön liittyen kävijäseurantaan sivustolla, mainonnan kohdentamiseen sekä kehittääksemme sivujamme käyttäjäystävällisemmiksi. Evästeiden keräämä data on meille anonyymia. Lisätietoja Googlen eväste- ja tietosuojakäytännöistä on saatavilla palveluntarjoajan omasta tietosuojaselosteesta.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja käsittelee Arho Foods Oy:n henkilöstö tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin työtehtäviä suorittaessaan.

Saatamme luovuttaa henkilötietoja myös palveluntarjoajillemme, joille olemme osin ulkoistaneet henkilötietojen tallentamista tai käsittelyä (esim. taloushallinto). Nämä palveluntarjoajat toimivat sopimussuhteessa meihin, ja käyttävät tietoja osana meille tarjottavia palveluja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Arho Foods Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Arho Foods Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Arho Foods Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Arho Foods Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Arho Foods Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Arho Foods Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.
Arho Foods Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Arho Foods Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta seuraavaan osoitteeseen:

Arho Foods Oy
Outi Kokkonen
Aleksis Kiven katu 17
00510 Helsinki

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Arho Foods Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Arho Foods Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot poistetaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Arho Foods Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 7.1.2022